Hi

I am thmachinery_2020

ประวัติการก่อตั้งสมาคมเครื่องจักรกลไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย (THAI MACHINERY ASSOCIATION) โดยใช้ชื่อย่อว่า TMA ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9/2 อาคารวรสิน ชั้น 1 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ซึ่งในบรรดาบุคคลที่ร่วมก่อร่างสร้างตัวให้สมาคมเครื่องจักรกลไทยนั้น คือ คุณสมศักดิ์ ถนอมวรสิน     นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเครื่องจักรกลไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลผู้บุกเบิกและผลักดันให้เกิดสมาคมเครื่องจักรกลไทยแห่งนี้อย่างแท้จริง และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการตั้งอยู่ที่ 86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 1 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  ซึ่งปัจจุบันมีคุณปรีชา  เต็มพร้อม  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทยโดยมีการแบ่งประเภทสมาชิก ตามกลุ่มเครื่องจักร ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มเครื่องจักรกลพื้นฐาน
 • กลุ่มเครื่องจักรกลแปรรูป
 • กลุ่มเครื่องจักรกลบรรจุภัณฑ์
 • กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและพลังงานในชุมชน

วัตถุประสงค์

 • เป็นศูนย์กลางของผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อประสานประโยชน์ก่อให้เกิดธุรกิจการค้า และเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องจักร
 • ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพและฝีมือแรงงานให้กับผู้ประกอบการ ในระดับโรงกลึงขนาดกลาง และขนาดย่อม
 • สนับสนุนเผยแพร่วิชาการที่เกี่ยวข้องในการสอนและฝึกอบรมใน เรื่องเครื่องจักรกล
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเครื่องจักรให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น
 • ติดต่อประสานงานเป็นสมาชิกจากสมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและโลหะการ

กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสมาชิก

 • จัดอบรม สัมมนา และฝึกงานด้านเครื่องจักรกล ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
 • จัดทำเนียบรายชื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทุกประเภทออกเผยแพร่
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารและให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยีเครื่อง จักรกับกลุ่มสมาชิก
 • ติดต่อขอความช่วยเหลือระหว่างสถาบันวิจัยต่างๆ    และหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกับกลุ่มสมาชิก
 • ประสานความร่วมมือในกลุ่มสมาชิกที่ต้องการอุปกรณ์  และเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ในการประกอบเครื่องจักรกลทุกประเภท
 • ร่วมออกงานจัดนิทรรศการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร
 • จัดทำวารสารของสมาคม เผยแพร่ให้กับกลุ่มสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 • จัดประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและความรู้ทางวิชาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • จัดศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันที่ปรึกษาไทย-เยอรมัน สภาอุตสาหกรรม สวทช. สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สมาคมส่งเสริมการับช่วงการผลิตไทยรวมทั้งสถาบันการเงิน SMEs และธนาคารต่าง ๆ


คุณปรีชา เต็มพร้อม
นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย

 วิสัยทัศน์

          ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยกำเนิดไปได้ โดยมีศักยภาพแข็งแกร่งขึ้น ก็เพราะความร่วมมือ ของสมาชิกโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ห้างส่วนราชการและเอกชน เข้าใจถึงปัญหาอันแท้จริงของอุปสรรคการพัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าประหยัดงบประมาณให้ได้ประสิทธิภาพเป้าหมาย 5% ตามที่เคยมีนโยบายไว้ สืบแต่ว่าสมาคมซึ่งเพิ่งมีอายุได้ 11 ปี ภายใต้การกำกับดูแลของกระผมเอง เป็นสมัยที่ 5 ที่ผ่านมา

          สมาคมฯ มีความชัดเจนและแข็งแกร่งขึ้น ทั้งในภาคของสมาชิกที่มาร่วมทำกิจกรรมกับสมาคมฯ มากขึ้น กับการได้รับความร่วมมือจากภาคราชการ การได้รับการอุดหนุนงบประมาณในโครงการต่างๆ และกำหนดกรอบอย่างใกล้ชิดจากภาคส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินเป็นรูปธรรมขึ้น เนื้อหาสาระในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการก็ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลโดยง่าย ในฐานะแห่งการอยู่ได้และพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ตั้ง ในอนาคตสมาคมฯ จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งเป็นกลจักรของประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ เป็นแหล่งของข้อมูลสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน และจะเป็นสถาบันรับรองคุณภาพการผลิต เพื่อช่วยเสริมการลงทุนในประเทศ เวลาถือข้อกำหนดปัจจัยหนึ่งของการเติบโตที่สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง และถูกตรงตามวัฒนธรรมของภูมิภาค วิสัยทัศน์และเอกภาพแห่งการร่วมมือร่วมใจของมวลเหล่าสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำให้สมาคมฯ ก้าวเกินไปอย่างถูกทิศทางและบรรลุสู่เป้าหมาย ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมต่อไปประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ดังที่พวกเรามีเจตนาร่วมกันมาตลอดของการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯ