ผลโครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

กำลังรอ บทความใหม่

1) สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

2) สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

3) สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

4) สาขาโปรแกรมสำเร็จรูป (application) ภาคการผลิตและบริการ

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 11 ผลงาน

โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2562 จำนวน 14 ผลงาน