อว. จับมือ TMA ร่วมพัฒนาเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมฯ

อว. จับมือสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมพัฒนาเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 : นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า” โดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จจากความร่วมมือในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในหลากหลายสาขางานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดปทุมธานี

นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะของแหล่งทุนของโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า กองส่งเสริมและประสานประโยชน์เพื่อวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอว. ได้มีพันธกิจในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีขึ้นในประเทศ จากเดิมที่เราเคยพึ่งพากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นหลัก ในกลุ่มเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ แต่ในปัจจุบันกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยขีดความสามารถของนักวิชาการ นักวิจัยภายในประเทศ มีความทัดเทียมกับต่างประเทศมากขึ้น หรือในเชิงการแข่งขันในระดับนานาชาติ ประเทศไทยมีหน่วยงานภาควิชาการที่มีขีดความสามารถในระดับที่แข่งขันได้หลายแห่ง

และขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของโครงการทั้ง 6 โครงการซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมเครื่องจักรกลไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในความร่วมมือทางด้านบริหารจัดการโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นลักษณะความร่วมมือแบบ 3 ส่วนงานหรือที่เราเรียกว่า ไตรภาคี มีหน่วยงานซึ่งรับดำเนินโครงการ หน่วยงานบริหารจัดการและแรงทุน โดยมีผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อวัตถุประสงค์คือต้องการขยายผลสู่ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบที่นำมาแถลงข่าวในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 6 ผลงาน ประกอบด้วย

1) เครื่องต้นแบบ 3D Bin picking

2) เครื่องปอกและหั่นมะม่วงเบา

3) ระบบสร้างน้ำโอโซนเข้มข้นเพื่อ
กำจัดเชื้อโรคในอุตสาหกรรมการผลิตผักและผลไม้ออร์กานิค

4) ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์

5) เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมัลติฟังก์ชั่น และ

6) เครื่องระเหยข้นแบบบังคับให้หมุนเวียน สิ่งเหล่านี้คือ
ความสำเร็จจากความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วน ในการพัฒนาเครื่องจักรและมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *