Hi

I am thmachinery_2020

ประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 8/2564

วันพฤหัสบดีที่  23 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 19.00 น.

ณ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ชั้น 7 ตึกแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์

Date

ก.ย. 23 2021

Labels

กิจกรรมสมาคม
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ชั้น 7 ตึกแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์

Location

สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ชั้น 7 ตึกแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์

Organizer

ไม่มีประเภทบทความ