Hi

I am thmachinery_2020

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (Registration Fee) 1,000 บาท / Baht
ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (One Year Fee) 3,000 บาท / Baht

- ชำระด้วยตนเอง / Type of Payment
- ชำระเงินผ่านบัญชี
กรุณาสั่งจ่ายในนาม สมาคมเครื่องจักรกลไทย
Please make the payment to Thai Machinery Association
ชำระเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรังสิต เลขที่บัญชี 196-3-050925
Krungtape Bank: Wepawadeerungsit Road; Current Account No.196-3-050925
เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน กรุณาแฟกซ์สำเนาการโอนเงินมาทางหมายเลข 02 – 712-2979
Please fax the payment slip to 02 - 712-2979 for payment Confirmation

หนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 7MB)
ภพ. 20 (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 7MB)
สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ท่าน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 7MB)
หลักฐานการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และ ค่าบำรุงสมาคมประจำปี 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 7MB)

(หลังจากชำระเงินแล้ว ทางสมาคมจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์)