โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

Download: 
          1. รายละเอียดเกี่ยวกับ Bio-Circular-Green Economy (BCG)
          2. รายละเอียดและคุณสมบัติการยื่นขอรับสนับสนุนโครงการ VCE65
          3. Form VCE 65 – วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า