Hi

I am thmachinery_2020

3.นามผู้ใช้สิทธิในสมาคมเครื่องจักรกลไทย / The Company Representatives
ผู้แทนลำดับที่ 1
ผู้แทนลำดับที่ 2
7. ประเภทผลิตภัณฑ์หลัก / บริการ / Category of Product and Service
ค่าสมัครสมาชิก
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (Registration Fee) 1,000 บาท / Baht
ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (One Year Fee) 3,000 บาท / Baht
วิธีการชำระเงิน
ชำระเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรังสิต เลขที่บัญชี 196-3-050925
Krungtape Bank: Wepawadeerungsit Road; Current Account No.196-3-050925

เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน กรุณาแฟกซ์สำเนาการโอนเงินมาทางหมายเลข 02 – 712-2979
Please fax the payment slip to 02 - 712-2979 for payment Confirmation
ลายมืออิเล็กทรอนิกส์
หลักฐานการสมัครสมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลไทย
หนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน
ภพ. 20
สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ท่าน
หลักฐานการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และ ค่าบำรุงสมาคมประจำปี 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
(หลังจากชำระเงินแล้ว ทางสมาคมจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์)