สมัครสมาชิก

ค่าสมัครสมาชิก

ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (Registration Fee) 1,000 บาท / Baht

ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (One Year Fee) 3,000 บาท / Baht

วิธีการชำระเงิน

- ชำระด้วยตนเอง / Type of Payment

- ชำระเงินผ่านบัญชี

กรุณาสั่งจ่ายในนาม สมาคมเครื่องจักรกลไทย Please make the payment to Thai Machinery Association ชำระเงินผ่านบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรังสิต เลขที่บัญชี 196-3-050925 Krungtape Bank: Wepawadeerungsit Road; Current Account No.196-3-050925 เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน กรุณาแฟกซ์สำเนาการโอนเงินมาทางหมายเลข 02 – 712-2979 Please fax the payment slip to 02 - 712-2979 for payment Confirmation

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1.เป็นบริษัทที่คนไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 60

2.เป็นบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักร เทคโนโลยี และระบบกลไกต่างๆ

3.บริษัทต้องเข้าร่วมการประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของทุกเดือน

หนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB)

ภพ. 20 (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB)

สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ท่าน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB)

หลักฐานการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท และ ค่าบำรุงสมาคมประจำปี 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB)

(หลังจากชำระเงินแล้ว ทางสมาคมจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ทางไปรษณีย์)